POLITYKA PRYWATNOŚCI PANELU HOSTA/HOSTESSY AGENCJI500

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe dotyczą.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Panelu Hosta/Hostessy Agencji500 jest Agnieszka Kąkol prowadząca działalność gospodarczą pod firmą agencja500 Agnieszka Kąkol z siedzibą w Rzeszowie, ul. Solidarności nr 9, lok. 3, 35­082 Rzeszów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5170277795, REGON: 18098218, adres poczty elektronicznej: biuro@agencja500.pl, telefon kontaktowy: +48 792 612 296, zwana dalej „Agencją500”.

1.3. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

1.4. Przez Dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba którą można zidentyfikować w sposób pośredni lub bezpośredni na podstawie danych takich jak w szczególności imię, nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL) oraz miejsce zamieszkania lub jeden bądź kilka innych czynników, które pozwalają zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej poprzez dane fizyczne, genetyczne, psychiczne, fizjologiczne, kulturowe lub społeczne jak również ekonomiczne. Danymi Osobowymi są więc nie tylko dane typowe takie jak imię i nazwisko, PESEL czy adres zamieszkania ale również e-mail jak również numer telefonu.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcesz się z Nami skontaktować, między innymi po to by rozwiać swoje wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych lub uzyskać dodatkowe informacje w tej kwestii, możesz to zrobić w następujący sposób:

1) telefon kontaktowy: +48 792 612 296

2) e-mail: biuro@agencja500.pl

Odpowiedź przygotujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Nas zapytania.

3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane pozyskaliśmy w związku z tym, że podałeś/aś nam je w procesie wypełniania formularza rejestracji konta w Panelu Hosta/Hostessy udostępnionym pod adresem: http://panel.agencja500.pl oraz po zalogowaniu się do swojego konta podczas wypełniania obowiązkowego formularza danych Hosta/Hostessy.

4. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

4.1. Nasz Panel Hosta/Hostessy przetwarza dane, celem założenia i prowadzenia konta w Panelu Hosta/Hostessy, obsługującym zlecenia realizowane przez poszczególnych Hostów/Hostessy na rzecz Agencji500, a także na podstawie zgody wyrażonej w trakcie wypełniania formularza rejestracji konta w Panelu Hosta/Hostessy.

4.2. Celem zarejestrowania konta w Panelu Hosta/Hostessy Agencji500 konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 1. imię,
 2. adres e-mail,
 3. płeć.

Podstawą przetwarzania wymienionych w pkt 1)-3) danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, zgodnie
z którym można przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych osobowych, a osobą, które dane osobowe dotyczą lub też w celu podjęcia działań w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Rejestracja konta w Panelu Hosta/Hostessy Agencji500 jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Administratorem danych osobowych (Agencją500), a osobą której dane dotyczą nieodpłatnej umowy o założenie i prowadzenie konta w Panelu Hosta/Hostessy.

4.3. Po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do Panelu Hosta/Hostessy Agencji500, niezbędne jest wypełnienie formularza danych Hosta/Hostessy. Celem prowadzenia przez Agencję500 konta Hosta/Hostessy w Panelu udostępnionym na stronie internetowej http://panel.agencja500.pl oraz wykonywania przez Hosta/Hostessę poszczególnych zleceń na rzecz Agencji500 konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny (zamieszkania),
 3. PESEL,
 4. seria i numer dokumentu tożsamości oraz dane organu wydającego dokumentu tożsamości,
 5. numer konta bankowego,
 6. imię i nazwisko właściciela konta bankowego.

Podstawą przetwarzania wymienionych w pkt 1)-8) danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, zgodnie
z którym można przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych osobowych, a osobą, które dane osobowe dotyczą lub też w celu podjęcia działań w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Wykonywanie przez Hosta/Hostessę poszczególnych zleceń na rzecz Agencji500 przy pomocy zarejestrowanego w Panelu Hosta/Hostessy konta użytkownika jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Administratorem danych osobowych (Agencją500), a osobą której dane dotyczą poszczególnych umów zlecenia.

4.4. Po zrealizowaniu poszczególnych zleceń użytkownik Panelu Hosta/Hostessy będzie miał możliwość wystawienia rachunku za wykonanie na rzecz Agencji500 zlecenie. Celem rozliczenia przez Agencję500 płatności z tytułu rachunku wystawianego przez Hosta/Hostessę (spełnienia obowiązków podatkowych) konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. PESEL,
 3. adres korespondencyjny (zamieszkania),
 4. numer konta bankowego.

Podstawą przetwarzania wymienionych w pkt 1)-5) danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, zgodnie
z którym można przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do wywiązania się przez Administratora danych osobowych z obowiązków, które wynikają z poszczególnych przepisów prawa.

4.5. Celem tworzenia przez Agencję500 rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych oraz innych tego typu ewidencji, a tym samym spełnienia obowiązków ciążących na Agencji500 jako Administratorze danych osobowych zgodnie z RODO konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail.

Podstawą przetwarzania wymienionych w pkt 1)-2) danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, zgodnie
z którym można przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do wywiązania się przez Administratora danych osobowych z obowiązków, które wynikają z poszczególnych przepisów prawa jak również art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli w ten sposób realizuje on swój prawnie uzasadniony interes. Na podstawie RODO Administrator Danych Osobowych ma obowiązek stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych między innymi zasady rozliczalności. Wykazanie przez Administratora, że wywiązał się z ego obowiązku wiąże się
z opracowaniem i prowadzeniem stosownej dokumentacji, którą jest w szczególności rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.

4.6. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą przysługiwać Agencji500 w stosunku do Hosta/Hostessy konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny (zamieszkania),
 3. PESEL,
 4. seria i numer dokumentu tożsamości oraz dane organu wydającego dokument tożsamości,
 5. adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania wymienionych w pkt 1)-5) danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie
z którym można przetwarzać dane osobowe, jeżeli w ten sposób realizuje on swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Agencji500 jest posiadanie takich danych osobowych, które pozwolą , w razie zaistnienia konieczności ustalić swoje roszczenia, dochodzić należnych Agencji500 roszczeń lub bronić się przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Agencji500.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane podawane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracji konta w Panelu Hosta/Hostessy oraz uzupełniania danych Hosta/Hostessy po zalogowaniu do konta użytkownika jest w pełni dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych danych będzie się wiązało z tym, że nie będziemy mieć możliwości zawarcia nieodpłatnej umowy o założenie i prowadzenia konta użytkownika w Panelu Hosta/Hostessy oraz zawarcia poszczególnych umów zlecenia.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA W STOSUNKU DO AGENCJI 500

W zakresie uprawnień Użytkownika mieszczą się:

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych,

2) prawo sprostowania przetwarzanych danych,

3) prawo usunięcia przetwarzanych danych,

4) prawo ograniczenia przetwarzanych danych,

5) prawo przeniesienia przetwarzanych danych,

6) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Dane powierzane Nam na łamach niniejszego portalu udostępniamy tylko i wyłącznie:

 1. podmiotom, które wspierają działalność naszego serwisu w świadczeniu koniecznych z punktu widzenia funkcjonowania portalu usług,
 2. kontrahentom z którymi nawiązujemy współpracę w zakresie realizacji zleceń, które przekazujemy do wykonania poszczególnym Użytkownikom Panelu Hosta/Hostessy,
 3. kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną Agencji500,
 4. firmie prowadzącej księgowość Agencji500.

Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą zostać przekazane organom publicznym, które skierują żądanie w tym zakresie do Administratora serwisu w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane powierzone Administratorowi niniejszego serwisu przez Użytkownika nie będą udostępniane ani też sprzedawane podmiotom trzecim.

8. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ:

Dane powierzone Nam na łamach Panelu Hosta/Hostessy nie będą przekazywane państwom, których obszar znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator przechowuje dane Użytkowników Panelu Hosta/Hostessy przez okres odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń podatkowych oraz roszczeń cywilnoprawnych z tytułu umów zleceń wykonywanych przez Hostów/Hostessy.