POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, prawa przysługujące osobom, których dane osobowe dotyczą oraz informacje dotyczące funkcjonowania plików cookies.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Agnieszka Kąkol prowadząca działalność gospodarczą pod firmą agencja500 Agnieszka Kąkol z siedzibą w Rzeszowie, ul. Solidarności nr 9, lok. 3, 35­082 Rzeszów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5170277795, REGON: 18098218, adres poczty elektronicznej: biuro@agencja500.pl, telefon kontaktowy: +48 792 612 296, zwana dalej „Agencją500”.

1.3. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcesz się z Nami skontaktować, między innymi po to by rozwiać swoje wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych lub uzyskać dodatkowe informacje w tej kwestii, możesz to zrobić w następujący sposób:

1) telefon kontaktowy: +48 792 612 296

2) e-mail: biuro@agencja500.pl

Odpowiedź przygotujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Nas zapytania.

3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane pozyskaliśmy w związku z tym, że podałeś nam swoje dane w procesie wypełniania formularza kontaktowego Agenji500.

4. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Nasz serwis internetowy przetwarza dane, celem umożliwienia Użytkownikom korzystania
z oferowanej w ramach serwisu usługi skontaktowania się z Nami, a także na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane podawane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego jest w pełni dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych danych będzie się wiązało z tym, że nie będziemy mieć możliwości przesłania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA W STOSUNKU DO AGENCJI 500

W zakresie uprawnień Użytkownika mieszczą się:

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych,

2) prawo sprostowania przetwarzanych danych,

3) prawo usunięcia przetwarzanych danych,

4) prawo ograniczenia przetwarzanych danych,

5) prawo przeniesienia przetwarzanych danych,

6) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW:

Dane powierzane Nam na łamach niniejszego portalu udostępniamy tylko i wyłącznie podmiotom, które wspierają działalność naszego serwisu w świadczeniu koniecznych z punktu widzenia funkcjonowania portalu usług.

Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą zostać przekazane organom publicznym, które skierują żądanie w tym zakresie do Administratora serwisu w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane powierzone Administratorowi niniejszego serwisu przez Użytkownika nie będą udostępniane ani też sprzedawane podmiotom trzecim.

8. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ:

Dane powierzone Nam na łamach serwisu nie będą przekazywane państwom, których obszar znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator przechowuje dane Użytkowników przez czas nieokreślony.

10. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

  1. Niniejszy serwis internetowy nie zbiera żadnych informacji w sposób zautomatyzowany, poza informacjami zgromadzonymi w plikach cookies.
  1. Przez pliki cookies należy rozumieć informacje, które dany serwis internetowy wysyła do urządzenia użytkownika – osoby, która odwiedza naszą witrynę i które zapisują się na tym urządzeniu z pomocą którego dany użytkownik odwiedza naszą witrynę tj. na smartfonie, laptopie, tablecie itp. Na informacje zapisywane na urządzeniu użytkownika składają się natomiast dane
   w postaci cyfr i liter.
  1. Wykorzystywanie przez niniejszy serwis plików cookies nie ma na celu zidentyfikowania użytkownika tj. ustalenia jego tożsamości, nie prowadzi również do pozyskania przez nasz serwis danych osobowych użytkowników.
  1. Korzystanie przez nasz serwis internetowy z plików cookies jest konieczne z uwagi na to, że wymaga tego jego prawidłowe funkcjonowanie.